Creating test accounts for SCOM on Split Permissions

Problem

Trying to run the new-TestCasConnectivityUser.ps1 raises an error claiming that the password is not complex enough, or that the OU does not exist:

 SNAGHTML157f62b9

Continue reading “Creating test accounts for SCOM on Split Permissions”

Reparere søkeindeksen på en databasekopi

Problem

Forsøk på å gjøre passiv databasekopi aktiv feiler med følgende melding:

Database copy [navn] on server [server] has content index catalog files in the following state: ‘Failed’.

Løsning

Sjekk om det gjelder flere baser ved å kjøre følgende script:

###############################################################################
###			Find database copies with failed ContentIndex State       		###
###			 Jan Kåre Lokna												###
###			v 1																###	
###############################################################################
try
	{
	#Get mailbox servers
	$Servers = Get-ExchangeServer | Where-Object {($_.ServerRole -match "Mailbox") }
	foreach($Server in $Servers)
	{
		Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $Server.Name | Where-Object{($_.ContentIndexState -ne "Healthy")}
	}
}
catch [Exception]
{
	Write-Host "Something went horribly wrong..."
	Write-Host $_.Exception.TosSTring()
}

Eksempel på output:

Name Status CopyQueue ReplayQueue LastInspectedLogTime ContentIndex 
Length Length State 
---- ------ --------- ----------- -------------------- ------------ 
DB2\EXCserver2 Healthy 0 0 27.05.2011 13:51:07 Failed 

Kjør følgende kommando for å hente data fra aktiv kopi:

Update-MailboxDatabaseCopy [name] -CatalogOnly 

Name hentes fra output av skriptet over. Vær obs på at kommandoen kasnkje må kjøres på den server som eier databasekopien (EXCServer2 i eksempelet over).